top of page

במסגרת הליווי המשפטי בתחום המקרקעין, נותן המשרד ליווי משפטי מקיף וכולל בנושא מיסוי מקרקעין.

השינוי הדרמטי שחל בשנים האחרונות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)תשכ"ג 1963 והרפורמה במיסוי הובילה לשינויים דרמטיים והגבלות על הרוכשים והמוכרים בעסקאות מקרקעין לפיכך, ישנה חשיבות רבה לביצוע הבדיקות הנדרשות באשר לבחינת המצב המיסויי בעיסקה ולהתייעצות עם עורך דין המומחה בתחום טרם החתימה על ההסכם .

bottom of page