top of page

פירוק חברות

המשרד מתמחה ועוסק בפירוק חברות מרצון, הליך אשר נועד להביא לסיום פעילות החברה וחיסולה ברשם החברות.

הפסקת פעילותה העסקית של החברה אינה מפסיקה את פעילות החברה ברשם החברות ועל כן יש לפנות להליך פירוק חברה מרצון, בסיומו מסיימת החברה את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת.

במסגרת הליך הפירוק מוגשת אף בקשה לביטול קנסות ולביטול חובות קודמים ברשם החברות.

פשיטת רגל

ליווי, יעוץ משפטי וייצוג חייבים ונושים במסגרת של הליכי פשיטת רגל.

משרדנו מעניק ליווי צמוד ויחס אישי לאורך כל תהליך פשיטת הרגל מהגשת הבקשה, סיוע בקבלת צו כינוס, טיפול בענייני הוצאה לפועל, סיוע בהגשת בקשה להסדר נושים עד לקבלת צו הפטר, במסגרתו נשמטים החובות ומתבטלים כל ההליכים וההגבלות אשר הוטלו על החייב כפושט רגל.

bottom of page